นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประมาณ 50% ของกำไรสุทธิที่หักภาษีและสำรองตามกฎหมายจากผลการดำเนินงานของงบการเงินเฉพาะบริษัท ทั้งนี้คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจในการพิจารณายกเว้นไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เช่น ใช้เป็นทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุน เพื่อขยายธุรกิจของบริษัท หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทในอนาคต

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย คณะกรรมการของบริษัทจะพิจารณาจากกระแสเงินสดคงเหลือเทียบกับงบลงทุนของบริษัทย่อย หากกระแสเงินสดคงเหลือมีเพียงพอและได้ตั้งสำรองตามกฎหมายแล้ว คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นกรณีไป

วันที่
คณะกรรมการมีมติ
วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันที่
จ่ายเงินปันผล
ประเภท
เงินปันผล
เงินปันผล
(ต่อหุ้น)
วันผลประกอบการ
25/02/62 02/05/62 24/05/62 เงินปันผล 0.0775 บาท 01/01/61-31/12/61
08/03/18 17/05/18 25/05/18 เงินปันผล 0.052 บาท 01/01/17-31/12/17
28/02/17     ไม่จ่ายเงินปันผล   01/01/16-31/12/16
29/02/16     ไม่จ่ายเงินปันผล   01/01/15-31/12/15
28/02/15 19/03/15 22/05/15 เงินปันผล 0.0460 บาท 01/01/14-31/12/14
27/02/14 13/03/14 23/05/14 เงินปันผล 0.0960 บาท 01/01/13-31/12/13
28/02/13 26/03/13 23/05/13 เงินปันผล 0.0750 บาท 01/01/12-31/12/12
29/02/12 08/05/12 25/05/12 เงินปันผล 0.04 บาท 01/01/11-31/12/11
28/02/11     ไม่จ่ายเงินปันผล 0.00 บาท 01/01/10-31/12/10
19/03/10     ไม่จ่ายเงินปันผล 0.00 บาท 01/01/09-31/12/09

Copyright@ By Power Line Engineering Public Company Limited
2 Soi Sukhumvit 81 (Siripoj) Sukhumvit Rd., Bangjak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel. : 66-2332-0345 Fax : 66-2311-0851