คณะกรรมการบริษัท

นายเสวก ศรีสุชาต
ประธานกรรมการ

นายอำนวย กาญจโนภาศ
รองประธานกรรมการ

นายพิสันต์ จินตนาภักดี
กรรมการ

คุณชุติมา อยู่สาธร
กรรมการ

นายสมประสงค์ บุญยะชัย
กรรมการอิสระ

พลโทสินชัย นุตสถิตย์
กรรมการอิสระ

ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
กรรมการอิสระ

นายธาดา ชุมะศารทูล
เลขานุการบริษัท

Copyright@ By Power Line Engineering Public Company Limited
2 Soi Sukhumvit 81 (Siripoj) Sukhumvit Rd., Bangjak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel. : 66-2332-0345 Fax : 66-2311-0851