ข้อมูลที่สำคัญ

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญ
ชื่อบริษัท บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ ให้บริการรับเหมาก่อสร้าง ออกแบบ จัดหา และติดตั้งงานระบบวิศวกรรม
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 2 ซอยสุขุมวิท 81 (ศิริพจน์) ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
เลขทะเบียนบริษัท 0107545000217
ทุนจดทะเบียน 1,361,817,957 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,361,817,957 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ทุนชำระแล้ว 1,361,817,957 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,361,817,957 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
Website www.ple.co.th
โทรศัพท์ 0 2332 0345
โทรสาร 0 2311 0851
   
นายทะเบียนหลักทรัพย์
ชื่อบริษัท บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้งสำนักงาน เลขที่ 93 ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2009 9999
Website www.set.or.th/tsd
   
ผู้สอบบัญชี
ชื่อผู้สอบบัญชี นางสาววรรญา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4387 หรือ
นางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7881 หรือ
นางสาวชลทิชา เลิศวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12258 หรือ
นางสาววราภรณ์ พันธ์ภักดีนุพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12261
ชื่อบริษัท บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด
ที่ตั้งสำนักงาน เลขที่ 128/180-181 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 17 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0 2216 2265, 0 2216 2268-9
โทรสาร 0 2216 2286

สถาบันการเงินหลัก ในการใช้วงเงินสินเชื่อ

วงเงินสินเชื่อส่วนใหญ่ที่บริษัท มีอยู่กับธนาคารพาณิชย์แห่งต่างๆ เป็นลักษณะ วงเงินสินเชื่อโครงการ (Project Financing) โดยมี ธนาคารกรุงไทยฯ, ธนาคารกสิกรไทยฯ และธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นธนาคารหลัก


ที่ปรึกษาทางกฎหมาย

บริษัทมีการจ้างที่ปรึกษากฎหมาย เป็นรายคดี โดยพิจารณาจากความเหมาะสม และความเชี่ยวชาญของแต่ละสำนักกฎหมาย เช่น บริษัท สยาม ลีเกิล แอนด์ แทคเซชั่น จำกัด บริษัท สำนักงานกฎหมายไชยรพี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดบริษัท สำนักงานกฎหมายสยามซิตี้ จำกัด และบริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด

Copyright@ By Power Line Engineering Public Company Limited
2 Soi Sukhumvit 81 (Siripoj) Sukhumvit Rd., Bangjak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel. : 66-2332-0345 Fax : 66-2311-0851