รายได้รวม
หน่วย : ล้านบาท
กำไรสุทธิ(ขาดทุน)
หน่วย : ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

หน่วย : ล้านบาท

บัญชีทางการเงินที่สำคัญ 2561 2562 2563 2564
สินทรัพย์รวม 8,636.10 10,597.36 11,851.00 13,600.86
หนี้สินรวม 6,167.00 8,037.75 9,336.78 10,852.48
ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,469.10 2,559.61 2,513.43 2,748.39
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 1,361.82 1,361.82 1,361.82 1,361.82
รายได้รวม 7,971.97 9,607.60 8,772.99 7,517.22
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น 5.54 36.53 13.73 18.68
กำไรสุทธิ 223.73 221.04 -440.62 153.25
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.16 0.16 -0.32 0.11
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA(%) 4.29 4.28 -2.20 2.93
ROE(%) 9.35 8.79 -17.37 5.82
อัตรากำไรสุทธิ(%) 2.81 2.30 -5.03 2.07
ค่าสถิติสำคัญ ณ วันที่ 28/12/2561 30/12/2562 30/12/2563 30/12/2564 07/03/2565
ราคาล่าสุด(บาท) 1.11 0.86 0.70 0.89 0.82
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 1,511.62 1,171.16 953.27 1,212.02 1,116.69
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ 30/09/2561 30/09/2562 30/09/2563 30/09/2564 31/12/2564
P/E (เท่า) 1.07 7.04 N/A N/A 7.29
P/BV (เท่า) 0.62 0.47 0.35 0.48 0.41
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) 1.79 1.84 2.01 1.85 2.02
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) 4.68 9.01 10.00 N/A 2.32
cross menu