ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้รวม

หน่วย : ล้านบาท

กำไรสุทธิ(ขาดทุน)

หน่วย : ล้านบาท

สินทรัพย์รวม

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(ล้านบาท) 2562 2561 2560
รายได้รวม 9,607.6 7,971.9 8,427.9
รายได้จากการขายและบริการ 9,372.0 7,756.9 7,202.6
กำไรขั้นต้น (ขาดทุน) 796.7 638.0 714.2
กำไรสุทธิ(ขาดทุน) 221.0 223.7 1,113.4
สินทรัพย์รวม 10,597.4 8,636.1 9,036.0
หนี้สินรวม 8,037.8 6,167.0 6,722.0
ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,559.6 2,469.1 2,314.0
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 1,361.8 1,361.8 1,361.8
(บาท) 2562 2561 2560
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 1 1 1
กำไรสุทธิต่อหุ้น(ขาดทุน) 0.16 0.16 0.89
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 1.88 1.81 1.84
(%) 2562 2561 2560
อัตรากำไรขั้นต้น (ขาดทุน) 8.50 8.2 9.9
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม (ขาดทุน) 2.30 2.9 13.2
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม 2.08 2.7 12.3
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 8.63 9.6 48.1

Copyright@ By Power Line Engineering Public Company Limited
2 Soi Sukhumvit 81 (Siripoj) Sukhumvit Rd., Bangjak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel. : 66-2332-0345 Fax : 66-2311-0851