รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2565
ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1. นาย เสวก ศรีสุชาต 178,862,414 13.13
2. UBS AG LONDON BRANCH 121,603,800 8.93
3. นาย เมธัส ศรีสุชาต 45,048,600 3.31
4. นาย ภัทรณัฏฐ์ ญาณกรธนาพันธุ์ 40,016,800 2.94
5. นาย อำนวย กาญจโนภาศ 39,960,712 2.93
6. นาย ภาคภูมิ คำนวนศิริ 32,819,000 2.41
7. SIX SIS AG 25,624,000 1.88
8. นาย พิสิฐ โรจนมงคล 24,080,000 1.77
9. นาย ชัยรัตน์ โกวิทมงคล 19,980,000 1.47
10. นาย สมศักดิ์ คุปตเมธี 13,738,244 1.01
cross menu