นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประมาณ 50% ของกำไรสุทธิที่หักภาษีและสำรองตามกฎหมายจากผลการดำเนินงานของงบการเงินเฉพาะบริษัท ทั้งนี้คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจในการพิจารณายกเว้นไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เช่น ใช้เป็นทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุน เพื่อขยายธุรกิจของบริษัท หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทในอนาคต

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย คณะกรรมการของบริษัทจะพิจารณาจากกระแสเงินสดคงเหลือเทียบกับงบลงทุนของบริษัท ย่อย หากกระแสเงินสดคงเหลือมีเพียงพอและได้ตั้งสำรองตามกฎหมายแล้ว คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นกรณีไป

วันที่
คณะกรรมการมีมติ
วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันที่
จ่ายเงินปันผล
ประเภท
เงินปันผล
เงินปันผล
(ต่อหุ้น)
วันผลประกอบการ
13/08/63 19/08/63 11/09/63 เงินปันผล 0.07 บาท 01/01/62-31/12/62
25/02/62 02/05/62 24/05/62 เงินปันผล 0.0775 บาท 01/01/61-31/12/61
08/03/61 17/05/61 25/05/61 เงินปันผล 0.052 บาท 01/01/60-31/12/60
28/02/60     ไม่จ่ายเงินปันผล   01/01/59-31/12/59
29/02/59     ไม่จ่ายเงินปันผล   01/01/58-31/12/58
28/02/58 19/03/58 22/05/58 เงินปันผล 0.0460 บาท 01/01/57-31/12/57
27/02/57 13/03/57 23/05/57 เงินปันผล 0.0960 บาท 01/01/56-31/12/56
28/02/56 26/03/56 23/05/56 เงินปันผล 0.0750 บาท 01/01/55-31/12/55
29/02/55 08/05/55 25/05/55 เงินปันผล 0.04 บาท 01/01/54-31/12/54
28/02/54     ไม่จ่ายเงินปันผล 0.00 บาท 01/01/53-31/12/53
19/03/53     ไม่จ่ายเงินปันผล 0.00 บาท 01/01/52-31/12/52

Copyright@ By Power Line Engineering Public Company Limited
2 Soi Sukhumvit 81 (Siripoj) Sukhumvit Rd., Bangjak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel. : 66-2332-0345 Fax : 66-2311-0851