14 มิถุนายน 2565
แต่งตั้งประธานกรรมการบริษัท
17 พฤษภาคม 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
17 พฤษภาคม 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
17 พฤษภาคม 2565
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)
29 เมษายน 2565
ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
01 มีนาคม 2565
แจ้งมติประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่องจ่ายปันผล กำหนดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (แก้ไข pdf)
28 กุมภาพันธ์ 2565
แจ้งมติประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่องจ่ายปันผล กำหนดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
28 กุมภาพันธ์ 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564
28 กุมภาพันธ์ 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
28 กุมภาพันธ์ 2565
งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)
31 มกราคม 2565
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และจากการจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
cross menu